Våra Stadgar

Stadgar – Chaplins Katthem

 §1 Föreningens namn och Säte

 Föreningen namn är Chaplins Katthem. Sätet är i Linköping.

Chaplins Katthem

c/o Zarah Gunnarsson

Ekholsmvägen 185

589 29  Linköping

§2 Verksamhet och Mål

 • Att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status ska förbättras.
 • Att hjälpa nödlidande och övergivna katter genom att ta in dem på Katthemmet om plats finns eller på annat sätt bistå, som t.ex. att anlita jourhem.
 • Att verka för ID-märkning, vaccination och kastrering av både han- och honkatter samt all övrig vård, exempelvis veterinärvård, socialisering av katten osv. TNR-verksamhet.
 • Att endast efter samråd med veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter och inte förlänga onödigt lidande.
 • Att verka för att intagna katter skall slussas ut i nya lämpliga hem inom rimlig tid.
 • Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§3 Medlemskap & Medlemsavgift

 • Medlemskap är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift.
 • Varje ny medlem skall tilldelas ett exemplar av föreningens stadgar, elektroniskt eller skriftligt.
 • Medlemsavgiften för nästkommande år skall fastställas av årmötet. För NY medlem som erlägger avgiften efter den 1 oktober, skall den gälla även som avgift för påföljande år. För att äga rösträtt skall medlemsavgiften vara erlagd före årsmötet, dock senast den 31 januari.
 • Om en medlem bryter mot stadgarna, skadar eller motverkar föreningen och dess intressen, kan medlemmen uteslutas ur föreningen. Beslut angående uteslutning fattas av styrelsen som skriftligen skall informera vederbörande och ange orsaken till uteslutningen.
 • Medlem som skriftligen har lämnat eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar eller skulder och kan ej återfå erlagda avgifter.
 • Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.
 • Medlemsavgiften betalas i förskott per helår och skall erläggas senast 31 januari. Avgiftens nivå bestäms av årsmötet.

 §4 Räkenskaper & Ekonomi

Föreningen kommer drivas ideellt i sådan liten omfattning att bokförings-/årsredovisningsskyldighet jämtemot Skatteverket ej skall föreligga.

 • Föreningens räkenskaper skall skötas på ett noggrant och tydligt sätt och finnas tillgänglig för kontroll för den som så önskar.
 • Räkenskapsåret är kalenderhelår från 1/1-31/12.
 • Teckningsrätt för föreningen äger ordförande och kassör, var för sig.
 • Så länge ingen redovisningsskyldighet föreligger så utses ingen revisor av föreningen.
 • Styrelsen är ansvariga för att räkenskaperna är avslutade i god tid innan årsmötet och att en komplett resultaträkning kan framläggas på mötet.
 • Kassören och ordförande, var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen. Rätten kan också skriftligen delegeras annan medlem.

 §5 Årsmöte

 • Ordinarie årsmöte skall hållas före 30 april. Kallelse skall ske per e-post alternativt brev för den som uttrycklingen önskar så senast 15 dagar i förväg. Förslag till dagordning och eventuella motioner, skall samtidigt med kallelsen skickas ut till medlemmarna.
 • Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.
 • Extra årsmöte kan vid behov utlysas av styrelsen alternativt framtvingas genom en skriftlig framställan till styrelsen av minst hälften av medlemmarna.
 • Följande punkter skall ingå i dagordningen för ordinarie årsmöte:

–          Mötets öppnande

–          Val av ordförande och sekreterare för mötet

–          Val av två justeringsmän och två rösträknare

–          Fastställande av röstlängd

–          Fråga om mötet har blivit korrekt kallat

–          Godkännande av dagordningen

–          Styrelsens verksamhetsberättelse

–          Revisionsberättelsen

–          Fastställande av balans- och resultaträkning

–          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

–          Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår

–          Val av ordförande för 2 år

–          Val av sekreterare för 2 år

–          Val av kassör för 2 år

–          Val av 2 personer till valberedning, sammankallande på 2 år, den andra på 1 år.

–          Motioner

–          Övriga frågor

–          Mötets avslutande

§6 Styrelse

 • Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter; ordförande, sekreterare, kassör .

–          Ordförand, tillika firmatecknare som väljs för 2 år

–          Kassör som väljs för 2 år

–          Sekreterare som väljs på 2 år

 • Styrelsen har i uppgift att företräda föreningens medlemmar och verka i enlighet med föreningens stadgar.
 • Styrelsen skall se till att den ekonomiska redovisningen sköts och att det finns bra rutiner för denna.
 • Det är även styrelsens skyldighet att en gång per år upprätta en årsredovisning samt deklaration.
 • Styrelsens uppgift är att se till att saker och ting blir gjorda och att det finns rutiner för hur olika uppgifter skall skötas och av vem.
 • Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst en gång i halvåret. Det åligger ordföranden att kalla till möte.

§7 Stadgeändring

Ändring av stadgarna sker genom enhälligt beslut på årsmöte, eller genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, dock med minst tre månaders mellanrum. Förslag till stadgeändringar måste redovisas i kallelsen till årsmötet.

§8 Föreningens Upplösande

Föreningen upplöses genom enhälligt beslut vid årsmöte eller genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst 3 månaders mellanrum. Vid upplösning av föreningen ska föreningens eventuella tillgångar i första hand tillfalla annan organisation med motsvarande verksamhet och syfte eller, om någon väl fungerande sådan organisation inte går att finna, en förening som på annat sätt verkar för kattens bästa. Årsmötet beslutar hur om tillgångarna vid upplösningen ska användas.